Alles over uw gehoor Specialisten en organisaties Belangenorganisaties doven en slechthorenden

Belangenorganisaties doven en slechthorenden

Voor slechthorenden en doven zijn de volgende organisaties actief die de belangen behartigen voor slechthorenden en doven. Signaal is een samenwerkingsverband van deze organisaties.

Signaal

In SIGNAAL vindt praktische samenwerking plaats. De bovengenoemde zeven belangenorganisaties inventariseren en analyseren samen de knelpunten, stellen gezamenlijke actiedoelen en strategieën vast en werken praktisch aan voorlichting, lobby en belangenbehartiging.

www.toegankelijk.nu

FODOK

De FODOK behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten. Leeftijd, mate van slechthorendheid en of de kinderen een cochleair implantaat hebben, maakt niet uit. De FODOK komt op voor alle kinderen die zonder hulpmiddelen problemen hebben om gesproken taal te horen.

www.fodok.nl

Dovenschap

Dovenschap streeft naar een maatschappij waarin doven als zelfbewuste mensen dezelfde rechten, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en levenskwaliteit hebben als iedereen. Deze maatschappelijke gelijkwaardigheid en toegankelijkheid voor alle doven in Nederland vraagt om een erkende status van de Nederlandse Gebarentaal en de daarbij behorende dovencultuur. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal houdt erkenning van de Nederlandse dovengemeenschap in.

www.dovenschap.nl

NVVS

De NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) is de belangenbehartiger voor iedereen met een hoorprobleem. Zij wil de positie van mensen met welk hoorprobleem dan ook verbeteren en zorgen dat er een goed en genuanceerd beeld ontstaat over het leven met een hooraandoening.

www.nvvs.nl

SH-Jong

SH-Jong is de landelijke non-profit organisatie van en voor slechthorende jongeren in de leeftijd van 12 t/m 30 jaar. De organisatie wordt bestuurd door slechthorende jongeren zelf. Zij weten als geen ander hoe het is om slechthorend te zijn en wat slechthorende jongeren belangrijk vinden.

De organisatie stimuleert slechthorende jongeren om hun ervaringen en oplossingen te delen om zo anderen te helpen.

www.sh-jong.nl

Stichting plotsdoven

De Stichting Plotsdoven heeft zich de belangenbehartiging van plots- en laatdoven in ruimste zin ten doel gesteld. Reïntegratie en zelfredzaamheid van plots- en laatdoven in de horende maatschappij staan daarbij voorop. De stichting geeft voorlichting, verwijst mensen door naar professionele hulpverleners, bevordert onderzoek op het gebied van plots- en laatdoofheid. Daarnaast geven zij een contactblad uit en organiseren ze activiteiten en bijeenkomsten.

www.stichtingplotsdoven.nl

SBNDJ /JongerenCommissie (JC)

Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) heeft de roepnaam JongerenCommissie (JC). JC is de enige landelijke organisatie voor dove jongeren. Er zijn op dit moment 2 regionale dovenverenigingen die aangesloten zijn bij JC. Alles bij JC wordt gedaan door vrijwilligers. De stichting is er voor dove, slechthorende en CI kinderen/jongeren van 0-30 jaar. De voertaal is gebaren(taal).

JC strijdt voor de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal, voor een goede tolkvoorziening, voor ondertiteling op alle media, voor een goede kwaliteit van dovenonderwijs, voor gelijke rechten en behandeling, voor het krijgen van een baan, voor empowerment.

www.jongerencommissie.nl

Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en Spraak-/taalmoeilijkheden (FOSS)

FOSS staat voor Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-/taalmoeilijkheden. FOSS komt actief op voor ouders en kinderen. Zij behartigt de belangen van ouders en kinderen en maakt zich bij instanties en overheid sterk voor verbetering van regelingen en wetten. Het uitwisselen van ervaringen is voor veel ouders erg belangrijk. Naast belangenbehartiging en voorlichting over bijvoorbeeld de snel veranderende wet- en regelgeving, bestaat het werk van de FOSS uit het organiseren van lotgenotencontact. De FOSS zet zich ook in voor wie werkzaam is in de zorgverlening en het onderwijs. De FOSS is zeer actief in de strijd voor het behoud van de gespecialiseerde hulpverlening en het speciaal onderwijs.

www.foss-info.nl